Propozycja deweloperska

NOVE
SZCZEPANKOWO

MOŻLIWY START

2023

KONIEC

2025

Propozycja przedsięwzięcia deweloperskiego w Poznaniu (dzielnica Szczepankowo)

SPRAWDŹ NA MAPIE

Powierzchnia terenu

19380 M2
(DZIAŁKA OK. 373M X 52 M)

Powierzchnia użytkowa działki

OK. 930 M2, LOKALU: 149 M2

Ulica Bobrownicka

Bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej

Sieci

Wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa

Zabudowa

18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych

PUM

Dla całej inwestycji
5364 M2

Świetna lokalizacja

20 min (11) km od Starego Rynku w Poznaniu

Teren

Płaski, suchy, piaszczysty
Proste warunki gruntowe

Cel bezpośredni

Wykonanie przedsiwzicia deweloperskiego polegajcego na budowie osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie bliniaczej. Wykorzystanie potencjału który daje działka.

Wytyczne

Koncepcja zagospodarowania terenu działek o nr ewid. 8/2 oraz 9/3, arkusz 02, obręb 9 [Spławie], przy ul. Bobrownickiej w Poznaniu zgodnie z MPZP. Uchwała Nr XXVIII/380/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałowo – Bobrownicka” w Poznaniu.

Rozwiązanie

Istnieje możliwość realizacji zabudowy w oparciu o szczegółowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Planowana zabudowy musi zostać zlokalizowana zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu. Ustalenia planu dopuszczają lokalizację na działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.

Dla przedmiotowego terenu udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie może być mniejszy niż: 60% na terenach: 6MN, 10MN, oraz nie mniejszy niż 40% na terenach: 7MN, 8MN i 11MN. Z kolei w odniesieniu do 1 listopada 2022 Strona 2 z 8 wielkości powierzchni zabudowy nie może ona przekraczać 25% powierzchni działki na terenach: 6MN, 10MN, oraz 35% na terenach: 7MN, 8MN i 11MN.

Dokument ustala także wysokość budynku mieszkalnego nie większą niż 10,0 m, a także wysokość budynku gospodarczego oraz garażu dobudowanego lub wolno stojącego nie większą niż 5,5 m. Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego dopuszcza realizację budynków o dachach stromych o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 18° do 45°

Powierzchnię nowych działek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej:
– nie mniejszą niż 800 m2 na terenach: 7MN, 8MN, 11MN,
– nie mniejszą niż 1000 m2 na terenach: 2MN, 9MN, 10MN, 12MN, 13MN, 14MN, 19MN, 20MN,
– nie mniejszą niż 1200 m2 na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 6MN.
Dopuszcza się lokalizację:
a) zabudowy bliźniaczej na terenie 2MN,
b) garaży wbudowanych w budynek mieszkalny, dobudowanych lub wolno stojących, c) wolno stojących budynków gospodarczych,
d) zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych,
e) naziemnych stanowisk postojowych, dojść.
Zgodnie z § 17 ustęp 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: pkt.4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
ppkt. a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego.

Podsumowanie

Moliwość załoenia spółki celowej lub sprzedaz projektem koncepcyjnym zabudowy, który mona wykorzystado inwestycji albo potraktowajako analizmoliwoci zabudowy.

Powierzchnia terenu:
19 380m2

Wymiary działki:
ok. 373m x 52m

MPZP:

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej. Podstawowe warunki zabudowy:
• działki min 800m2, 1000m2, 1200m2
• max wskaźnik chłonności działki 35%, powierzchnia biologicznie czynna min. 40% w zależności od terenu, • wysokość budynków mieszkalnych max 10m, wysokość budynków gospodarczych max 5,5m
• dachy budynków cztero lub dwuspadowe o kącie nachylenia 18-45 st., lub płaski dla terenu 11 MN
• budynki gospodarcze i garaże wolnostojące max 50m2
• drogi wewnętrzne 2KD-L 5KDW 4KDW razem 2608 m2 po wydzieleniu przysługujące odszkodowanie od Miasta 1546m2 za drogę publiczną

SPRAWY FORMALNE I DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY:

• bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej – ulicy Bobrownickiej,
• bardzo dobra lokalizacja, 20min (11km) autem od Starego Rynku w Poznaniu,
• sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, bezpośrednio przy działce,
• brak konieczności wycinania drzew,
• teren płaski, suchy, piaszczysty – proste warunki gruntowe,
• księgi wieczyste bez obciążeń,
• w okolicy działki wydzielone pod budowę jednorodzinną, w okolicy sąsiedztwo zakładu z branży tekstylnej –
działalność nieuciążliwa, nie emitujące zapachów. Pozostałe boki działki sąsiadują z polami.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO:

• budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie bliźniaczej,
• łącznie 36 lokali mieszkalnych – zgodnie z rysunkiem,
• powierzchnia użytkowa mieszkalna 1 lokalu: 149 m2,
• PUM dla całej inwestycji: min 149 m2 x 36 = 5364 m2,
• tradycyjna technologia budowy, rozwiązania typowe